Socha pálená
Burned Sculpture

Socha pálená. Volné seskupení umělců pracujících s keramickými materiály: Elžbieta Grosseová, Stanislava Kavanová, Pavel Knapek, Karel Pauzer, Hana Purkrábková, Šárka Radová. Výstava pod patronací starosty městské části Prahy 3 Milana Českého.

Pod názvem Socha pálená se sdružili sochaři, kteří pracují s hlínou a chtějí společně vystavovat. Vytvářejí své sochy z prapůvodní sochařské hmoty modelované rukama a dokončené vypálením. Jsou přesvědčeni, že si zachovala význam a sdělnost v době nových materiálů a technologií. Jejich výstava je neobvyklá svým umístěním, nikoli ve výstavní prostoře některé z institucí nebo galerii komerční. Nabídlo se jim prostředí přirozené, sochařský atelier na Žižkově. V něm představují svá plastická díla v květnu až říjnu 2004. (Eva Petrová v úvodním slově v katalogu výstavy)

Burned sculpture. A free association of sculptors working with ceramic materials Elžbieta Grosseova, Stanislava Kavanova, Pavel Knapek, Karel Pauzer, Hana Purkrabkova, Sarka Radova. A studio exhibition under the patronage of Prague 3 Mayor Milan Cesky.

Under the title Burned Sculpture, this group of sculptors who work with clay joined together to exhibit collectively. They create their sculptures from this most original of plastic materials, modelled with their hands and finally kiln-fired. They are convinced that clay has preserved its importance and communicativeness in our era of new materials and technologies. Their exhibition is unusual for its location, not in an exhibition hall of some institution or a commercial gallery. A natural environment was offered to them: a sculpture atelier in Žižkov. In it they are presenting their sculptural works in the summer months of 2004. (Eva Petrova)
Ukázky prací z dané oblasti
photo photo photo
Contents:

- Magazines
- Catalogues
- Index
- Porcelain
- Paper and Porcelain
- Spongilit
- Other materials
- Wall mounted
- Architecture
- Galerie Jana Svatose
- Kolin
- Butovice
- The 1970's
- The 1980's
- 1991 - 1995
- Aplied Art
- Views
- Working Process


These pages might display incorrectly without Active Scripting
Obsah stránek:

- Časopisy
- Katalogy
- Rejstřík
- Porcelán
- Papír a porcelán
- Opuka
- Jiné materiály
- Nástěnné
- Do architektury
- Galerie Jana Svatoše
- Kolín
- Butovice
- 70. léta
- 80. léta
- 1991 - 1995
- Užitá tvorba
- Pohledy
- Postupy


Tyto stránky se nemusí zobrazit dobře bez zapnutého aktivního scriptování